امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
بایگانی مدارک پزشکی

بایگانی مدارک پزشکی

مسئول مدارک پزشکی : خانم مرتضوی

معرفی همکاران : خانم ایموری _ آقایان ضرغام پور و غریبی

شرح وظایف:                                                                                       
رسالت اصلی این واحد اداره ومدیریت اطلاعات مراقبتی بیماران است. از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1.      ذخیره و بازیابی اطلاعات مراقبتی بیماران بصورت مکانیزه جهت اهداف درمانی، آموزشی، پژوهشی، حقوقی و قضائی

2.      اجرای فرایند و مراقبت امحاء پرونده های بستری بیماران

3.      جمع آوری پرونده های بیماران ترخیص شده

4.      بررسی پرونده از جهت کامل بودن اوراق و اطلاعات موجود در آن

5.      تنظیم پرونده ها و کد گذاری بیماری ها در پرونده و درسیستم HIS

6.      بایگانی پرونده ها  جهت استفاده در مراجعات بعدی بیمار

7.      ارائه سوابق مریض در صورت مراجعه

8.      انجام امور محوله از سوی مافوق