امروز : پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩
مدیریت پرستاری

رئس خدمات پرستاری :   اعظم هاشمی خواه

تحصیلات  :  کارشناس پرستاری

سابقه کار :17  سال

سابقه مدیریتی :6   سال

سابقه سوپروایزری :  4سال

مسئولیت بخش داخلی: 2 سال

5 سال در اتاق عمل و ICUجراحی 

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری (مترون ) با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استاندارد های مراقبتی به شرح ذیل می باشد :برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.

تعیین اهداف (کوتاه مدت ، میان مدت ، دراز مدت ) مبتنی بر نیاز ها جهت تامین و حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو با توجه به خط مشی های متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.

برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون (آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت عفونت و . . . )

تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.

تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.

ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز.

مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز.

مشارکت در طرح های پژوهشی .

انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.

تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی.

تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح موظایف مصوب .

بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری.

پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری.

پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحد های ذیربط.

تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریت ها و ... کارکنان پرستاری

رهبری و هدایت واحد های ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی .

ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ، عملکرد مطلوب ، حسن رفتار شغلی ....

اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشویق و تنبیه) گروه پرستاری

اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها .

تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحد های ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله .

تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات .

شرکت فعال در نهاد های سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی.

ارائه راهکار های بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی  به هداف مورد نظر.