امروز : پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩
خدمات پاراکلینیکی

داروخانه بیمارستان امام سجاد(ع)

پزشکان داروساز :

1-    دکتر علی عسکرپور

2-    دکتر نرگس ثناگویی

3-    دکتر رضوان عسکری

مسئول داروخانه : بهناز حسینی

تعدادپرسنل : 11 نفر