امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
سوپروایزر آموزشی

سوپروایزرآموزشی

مسئول :   آسیه مکاری

سابقه کار:  10 سال

تحصیلات :   کارشناس پرشتاری

شرح وظايف سو پروايزر آموزشي

سوپروايزر آموزشي پرستاري است که مسئوليت فعاليتهاي آموزشي مرکز بهداشتي- درماني و توانبخشي را

به عهدهدارد.   

1-     تعيين اهداف آموزشي (كوتاه مدت , ميان مدت , بلند مدت )

2-     تعيين نيازهاي آموزشي( مددجويان , خانواده , رده هاي مختلف كادر پرستاري و مامايي و كاركنان جديد الورود) .

3-     اولويت بندي نيازهاي آموزشي .

4-     تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي .

5-     اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري و مشاركت ساير گروه ها .

6-      تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخش هاي مرتبط .

7-     تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي , خدمات پرستاري مورد نياز مددجويان .

8-     هماهنگي در اجراي برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروه هاي پرستاري و مامايي .

9-     پيشنهاد تهيه كتب , مجلات , جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه
پرستاري و مامايي .

10-تشكيل كميته آموزشي , پژوهشي پرستاري .

11-هماهنگي, همكاري و مشاركت جهت تشكيل و شركت كاركنان در كلاس هاي آموزشي مداوم برابر برنامه
جامع آموزشي واحد ذيربط

12-پيشنهاد ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال كاركنان در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي .

13-همكاري مشاركت در نظارت و كنترل واحد ها جهت نياز سنجي آموزشي .

14-همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت , در امر آموزش .

15-همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش .

16-  ارایه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد ( به شكل كنفرانس , جزوه/ پمفلت و .........)

17-همكاري و مشاركت در انجام طرح هاي پژوهشي .

18-هدايت و آموزش كاركنان در راستاي .

الف – حسابرسي كيفي خدمات پرستاري و مامايي .

ب – ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه خدمات .

ج – ارزشيابي عملكرد كاركنان در ارائه آموزش به مددجو .

19 – هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط .

20- هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات , پوستر ها , فيلم ها و پمفلت هاي آموزشي جهت كاركنان و مددجويان .

21- ثبت و گزارش كليه فعاليت هاي آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري .

22- كنترل و نظارت بر آموزش هاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب .

23- كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها .

24 – ارزيابي اثر بخشي آموزش هاي انجام شده از طريق :

- كنترل و حسابرسي كيفي خدمات ارائه شده .

- بررسي رضايت مندي مدد جويان .

- بررسي رضايت مندي كاركنان .

25--برنامه هاي آموزشي بر اساس سرانه آموزش

26- مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان پرستاري .

27 – شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط با پرستاري.