امروز : پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩
سوپروایزر کنترل عفونت

سوپر وایزر کنترل عفونت

مسئول : حبیبه بیات منش

سابقه کار: 8سال

تحصیلات : کارشاس  پرستاری

شرح وظايف سرپرست (سوپروايزر) كنترل عفونت

 

1-     شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش .

2-     بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني .

3-   همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري , دانشجويان , و ساير كاركنان در صورت
لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكاري سوپروايز آموزشي .

4-     شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها
برگزار مي شود.

5-     تشكيل پروند بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه
گزارش از موارد مثبت.

6-      ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل
عفونت بيمارستان .

7-     نياز سنجي آموزشي كاركنان بيمارستان در خصوص عفونت هاي بيمارستاني و پي گيري اثر بخشي آموزشي .

8-   بازديد روزانه از بخش هاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته
از طريق نتايج آزمايشات و علائم باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم به كميته مزبور .

9-   تهيه و تدوين دستورالعمل هاي كنترل عفونت در بخش هاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت.

10-نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه
واحد هاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور .

11-نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود.

12-همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص , تحقيق , كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در
همه گيري هاي بيمارستاني.

13-شركت  در جلسات كميته كنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي .