امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
سوپروایزر مامایی

مسئول سوپروایزرمامایی : آفرین دادیان

تحصیلات : لیسانس پرستاری

سوابق : پرستار بخش های زنان _ پست پارتوم _ زایشگاه

شرح وظایف سوپر وازیر مامایی

1-   بازدید ادواری از بخشهای مرتبط به منظور نظارت برحسن ارائه خدمات پرسنل ومسئول بخشها ، ثبت وگزارش به مافوق .

2-   هدایت وراهنمایی کارکنان مامایی در جهت ارتقای کیفی مراقبتها .

3-   نظارت برروند درمانی کلیه مادران باردار در بیمارستان .

4-   نظارت وپیگیری حضور به موقع پزشکان معالج ومشاوره بربالین مادران بارار درکلیه بخش ها .

5-   نظارت وپیگیری انجام به موقع اقدامات پاراکلینیکی مورد نیاز مادران باردار .

6-   نظارت برفرایند پذیرش وتریاژ مادران ونوزادان .

7-   نظارت بر روند ترخیص مادران باردار با رضایت شخصی  .

8-   نظارت بر روند انتقال بین بخشی مادران باردار .

9-   هماهنگی جهت پذیرش واعزام مادر باردار به سطوح بالاتر .

10-    ثبت گزارش روزانه فالیت های انجام شده و همچنین گزارش مادران ونوزادن پرخطر در دفاتر مربوطه وگزارش به ستاد معاونت درمان .

11-     نظارت وپیگیری تشکیل تیم درمانی متشکل از رشته های مورد نیاز مادرجهت تعیین تکلیف سریع مادران پرخطر در درمان ومرکز بهداشت شهرستان  .

12-     نظارت بر حسن اجرای ضوابط ومقررات تعیین شده توسط وزارت متبوع ومصوبات کمیته های دانشگاهی در رابطه با امور مامایی طبق دستورالعمل مربوطه  .

13-    گرفتن شرح حال روزانه بیماران پرخطر از مسئولین بخشها ی مرتبط بصورت تلفنی یا حضوری وارسال به معاونت درمان ومرکز بهداشت شهرستان  .

14-    نظارت بر حسن ارتباط با بیمارورعایت نظم وانضباط اداری وپوشش مناسب پرسنل و دانشجویان مامایی .

15-    نظارت وحضور در کمیته هی مرتبط مادران ونوزادان بیمارستان ونظارت براجرای مصوبات

16-    گزارش فوری مرگ مادران باردار به ستاد معاونت درمان .