امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
CSR

بخش CSR

سرپرستار بخش : خانم کشاورز

تعداد نیرو :5 نفر

شرح وظایف :

1.همکاری وارائه اقدامات اصولی به منظور جلوگیری از گسترش عفونتهای اتاق عمل

2. همکاری در شمارش وسایل جراحی هنگام تحویل وسایل

3. نظارت وهمکاری برنحوه نشستن ستهابعدازپایان عمل جراحی به خصوص ستهای ظریف

4. آشنایی وشناخت وسایل داخل ستهای اعمال جراحی

5. ذخیره نمودن وسایل استریل حداقل برای 48 ساعت دربیمارستان (استوک)

6. packing (بسته بندی) ستها براساس لیست اتاق عمل

7. چیدمان صحیح ونصب برچسب برروی ستها

8. تحویل وتحول وسایل وسایل وستها پس از خشک شدن کامل واستریلیزاسیون از دریچه مخصوص

9. آشنایی کامل با اصول ضدعفونی وبکار بردن موادضدعفونی کننده

10. آشنایی کامل بانحوه کارکرد دستگاه اتوکلاو وفور

11. جلوگیری از ورود افراد متفرقه به مرکزCSR

12. رعایت بهداشت فردی (پوشیدن دستکش ،ماسک ، کلاه و.....)

13. داشتن آگاهی از تفکیک وسایل وستهای قابل استریل با حرارت خشک وحرارت مرطوب

14. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق