امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
معرفی بهبود کیفیت

بهبود کیفیت

مسئول : زهره وحیدیان

بهبود کیفیت و حاکمیت بالینی

                                                                                                                            

حاکمیت بالینی محور لایحه ای است که در اواخر دهه 1990 ارائه شد .این لایحه چارچوبی برای حمایت از تشکیلات محلی نظام سلامت انگلستان بود ، که این تشکیلات مسئولیت قانونی ارتقای کیفیت را بر عهده داشت .حاکمیت بالینی فرصت درک و آموختن روشهای ایجا گسترش اجزای مورد نیاز برای ارائه مراقبت با کیفیت را بر ارمغان می آورد . پیشتر این مقوله و این عناصر، نامحسوس تر از آن تلقی می شدند که جدی انگاشته شوند، یا برای بهبودشان تلاش شود.

در چارچوب حاکمیت بالینی بررسی مجدد نقش ها در نظام سلامت امری ضروری تلقی شده و برای رسیدن به نظام سلامتی
 که در آن، چیزی کمتر از ارائه بهترین خدمات، قابل تحمل نمی باشد ابزار مناسب فراهم شده است در سال 1998 اسکالی و دونالدسون چشم انداز حاکمیت بالینی را چنین ارائه نمودند: چارچوبی است که از طریق آن تشکیلات نظام سلامت انگلستان برای حفاظت و ارتقاء مستمر استانداردهای مراقبت، پاسخگو می گردد و این امر با به وجود آوردن محیطی که محور آن، تعالی خدمات بالینی است تقویت می شود.

در این مقوله نکته ای که همواره باید مورد توجه قرارگیرد این است که حاکمیت بالینی صرفاً با انجام آنچه درست به
نظر می رسد قابل تحقق نخواهد بود بلکه سازمان های متولی امر سلامت برای ایجاد و ارتقاء کیفیت خدمات بالینی خود،
به برنامه نیاز دارند .این برنامه باید بر ارزیابی نیازها و دیدگاههای بیماران، الزامات قانونی، قابلیت کارکنان، نیازهای برآورده
نشده آموزشی و مقایسه واقع بینانه عملکرد کنونی با بهترین استاندادرهای طبابت استوار باشد.

نکته حائز اهمیت دیگر وجود احساس مالکیت و تعلق نسبت به برنامه است که نه فقط در سطح هیئت مدیره، بلکه از راس تا قاعده سازمان و در تک تک گروه ها و افراد باید وجود داشته باشد و یا پدید آید.

حاکمیت بالینی به طور رسمی چنین تعریف شده است :

چارچوبی که سازمانهای ارائه دهنده خدمات سلامت را موظف به رعایت اصول تعالی خدمات بالینی نموده و از این طریق آنها را
در مقابل حفظ و ارتقای کیفیت خدماتی که ارائه می دهند پاسخگو می گرداند.

حاکمیت بالینی را می توان به مثابه تغییر فرهنگی تمام نظام سلامت در نظر گرفت که سازمان را برای ارائه خدمات سلامت مستمر ، پاسخگو، بیمار محور و با کیفیت تضمین شده، توانمند می سازد.

 

حاکمیت بالینی ازدیدگاههای مختلف

 

1-حاکمیت بالینی فرصتی است برای یافتن راههای به حرکت درآوردن افراد از وضعیت سستی و رخوت فعلی به سمت
فرهنگی چالش انگیزتر که در آن، آموزش فعال، صحبت کردن به همراه شنیدن و گوش کردن و پرسیدن با هدف یادگیری
وتوسعه موج می زند شیوه ای که به وسیله آن حاکمیت بالینی پا به عرصه می گذارد می تواند لحظه آغازینی برای شروع
تغییر در نحوه انجام کارها در این محیط باشد تا افراد را به سوی فرهنگی مبتنی بر تعقل، و عاری از سرزنش سوق دهد
که در آن پرسش " چه چیز درست کار نمی کند؟ به جای چه کس درست کار نمی کند؟ اولین اقدام برای حل هر مشکل
باشد و در آن یک اشتباه به طور مرتب و به دفعات توسط افراد مختلف تکرار نگردد.

2-حاکمیت بالینی فرصتی است برای تحت اختیار درآوردن وارزش گذاری مهارت ها واستعدادهای کارکنان و در حقیقت
مجالی برای درک ضرورت به حرکت درآوردن دانش از کتابخانه ها به دیگر نقاط است .
 

3- حاکمیت بالینی مکانیسمی فراگیر و قدرتمند برای حصول اطمینان از رعایت بالاترین استانداردهای ارائه خدمات درمانی در سراسر نظام سلامت و ارتقاء مداوم کیفیت این خدمات بوده و به عبارتی حاکمیت بالینی سیستمی برای ارتقا استانداردهای عملکرد بالینی است .

حاکمیت بالینی چیست؟

بهبود کیفیت

·         رهبری

·         عملکرد مبتنی بر شواهد

·         انتشارفعالیت های خوب ، ایده ها و نوآوری

·         مدیریت خطا و خطر

·         تشخیص عوارض جانبی

·         درس آموختن از شکایت

·         توجه به عملکرد بالینی

·         برنامه های توسعه حرفه ای

·         داده های با کیفیت و نگهداری سوابق

·         درس آموختن از خطاها

 

حاکمیت بالینی چه چیزی نیست؟

·         حاکمیت بالینی یک فرآیند تجسسی و تنبیهی نیست

·         حاکمیت بالینی شکل جدیدی از مدیریت بیمارستان نیست

·         حاکمیت بالینی یک سیستم جادویی که همه مشکلات را حل کند نیست

·         حاکمیت بالینی لیستی از قوانین و مقررات برای پیروی نیست

·         عناصر حاکمیت بالینی مفاهیم جدید نیستند                               

چرا به حاکمیت بالینی نیازمندیم؟

·         برای اطمینان از اینکه موضوع کیفیت مراقبت های سلامت، با استفاده از بالاترین استانداردهای مراقبت ممکن در قلب این خدمات  جای دارد

·          کمک به جلوگیری از اشتباهات در مسیر ارایه خدمات

·         استفاده بهینه از منابع محدود

·         افزایش اعتماد عمومی به خدمات بیمارستانی

·         برای تحقق مسئولیت های سازمانهای سلامت که توسط دولت برنامه ریزی شده است

نظام حاکمیت خدمات بالینی

 

1- پوشش نیازهای نوین سیستم های سلامت (مدیریت خطر، پاسخگویی به استفاده کنندگان، خدمات مبتنی بر شواهد...)

2- جامعیت

3- انعطاف پذیری (امکان تطابق با شرایط و سیاست های بیمارستانی در ایران، تغییرات آینده در سیاست های سلامت کشور)

4- به کارگیری گستره کارکنان بیمارستانی (اعم از بالینی و غیر آن)

5- قابلیت پیاده سازی با حداقل حمایت بیرونی (امکان توانمند سازی کارکنان در جهت پیاده سازی مدل)

6- پاسخگویی به مشکلات جاری نظام ارایه خدمات (حذف فرآیندهای مزاحم)
مشارکت عمومی و بیماران

         مشاوره به بیماران و مدیریت خدمات ارتباطی (PALS)

          بیماربعنوان شریک                    

         فرهنگ انعطاف پذیر و مشارکتی

مدیریت ریسک

         سلامت و ایمنی                                     

         کاهش ریسک بالینی                     

         پایش شکایات                                     

         خط مشی ها و روش های اجرایی به روز شده

         سیستم های گزارش دهی                        

         رویدادهای نامطلوب                                

مدیریت کارکنان

         خط مشی ها، روش های اجرایی به روز شده و قراردادها

         پایش عملکرد کارکنان

         توسعه کارکنان

آموزش و یادگیری

         تخصیص زمان آموزش جهت کارکنان

         استراتژی و برنامه عملی مشخص                                                               

         دسترسی مناسب و مرتبط

         مدیریت آموزش

         استفاده از نتایج  PDPsجهت برنامه ریزی آموزش

استفاده از اطلاعات

·         استفاده از فناوری اطلاعات            

·         مدیریت جامع اطلاعات   

·         ایجاد و ارایه اطلاعات برای بیماران

·         ارتباط با برنامه های آینده  

اثر بخشی بالینی

استفاده از بهترین دانش ، برگرفته از پژوهش ، تجربه بالینی و ترجیحات بیمار برای دستیابی به فرآیندهاو نتایج مطلوب مراقبت از بیماران.

ممیزی بالینی

·         به طور مرتب منعکس کننده آنچه در حال انجام است می باشد

·         معرفی فعالیتها و واحدهای عالی

·         واقع گرایانه

·         بررسی منابع مورد نیاز