امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
معرفی اعتبار بخشی

شرح وظایف کارشناس بهبودکیفیت واعتبار بخشی

مسئول اعتباربخشی : مریم صفری

تهیه وتدوین برنامه استراتژیک

تهیه برنامه عملیاتی سالیانه

بررسی کیفیت خدمات

ارائه الگوی استاندارد دربخش جذب نیروی انسانی ، فضای فیزیکی مناسب وفرآیندهای کاری

هماهنگی لازم در خصوص ارزشیابی سالانه بیمارستان

ایجاد هماهنگی بین واحدهای بیمارستان

ایجاد هماهنگی باسایر واحدهای دانشگاه

ایجاد هماهنگی بین بخشی

تهیه وتدوین دستورالعمل ها وبخشنامه های مرتبط

جمع آوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل آمار نسبت به فعالیت های مربوطه

تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات کارشناسی علمی وکاربردی با مشارکت مدیران بیمارستان

بررسی وتدوین راهکارهای افزایش درآمد

بررسی وتدوین راهکارهای افزایش هزینه

بررسی رضایتمندی ارباب رجوع داخلی

بررسی رظایتمندی ارباب رجوع خارجی

پایش مستمر فعالیت ها

تشکیل منظم ومستمر کمیته های بیمارستانی

ارتباط وارزیابی عملکرد واحدها در زمینه مدیریت بحران وحوادث غیر مترقبه

بررسی پیشنهادات ارئه شده از طرف پرسنل

تحقیق وپژوهش در راستای فعالیتهای مربوطه

شرکت در جلسات کنفرانسهای مربوطه