امروز : جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩
کمیته های بیمارستانی

کمیته بانک خون

اعضای کمیته:

1-رئیس بیمارستان

2-مدیر بیمارستان

3-مدیر خدمات پرستاری

4-مسئول واحد بهبود کیفیت

5-معاون درمان یا آموزشی

6-رابط ارزشیابی

7-مسئول آزمایشگاه

8-حداقل یک نفر از پزشکان متخصص داخلی وجراحی بیمارستان

دبیر کمیته : مسئول آزمایشگاه

توالی برگزاری کمیته : هر ماه