امروز : سه شنبه ٠٤ آذر ١٣٩٩
کمیته کنترل عفونت

کمیته کنترل عفونت

اعضای کمیته:

1-رئیس بیمارستان

2-مدیر بیمارستان

3-پزشکان عفونی ، داخلی

4-مسئول واحد بهبود کیفیت

5-معاون درمان یا آموزشی

6-کارشناس بهداشت محیط

7-سرپرست بخش آزمایشگاه بالینی

8-مسئول بخش عفونی

دبیر کمیته : کارشناس کنترل عفونت

توالی برگزاری کمیته : هر ماه