امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
کمیته بهداشت محیط

کمیته بهداشت محیط

اعضای کمیته:

1-رئیس بیمارستان

2-مدیر بیمارستان

3-پزشکان عفونی ، داخلی

4-مسئول واحد بهبود کیفیت

5-معاون درمان یا آموزشی

6-مسئول خدمات

7-مسئول آزمایشگاه

8- کارشناس کنترل عفونت

دبیر کمیته :کارشناس بهداشت محیط

توالی برگزاری کمیته : هر ماه