امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

کمیته مدارک پزشکی وفناوری اطلاعات

اعضای کمیته:

1-رئیس بیمارستان

2-مدیر بیمارستان

3-نماینده مطلع دفتر خدمات پرستاری

4-سپرست بخش فناوری اطلاعات

5-سرپرست بخش مدارک پزشکی

6-یک نفر از حسابداری (مطلع)

7-یک نفر مطلع یا کارشناس آمار حیاتی

8-یک پزشک با نظر رئیس بیمارستان

9-رابط ارزشیابی

دبیر کمیته :کارشناس مدارک پزشکی  

توالی برگزاری کمیته : هر ماه