امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

کمیته اخلاق پزشکی ورفتار حرفه ای

اعضای کمیته:

1-رئیس بیمارستان

2-مدیر بیمارستان

3-مسئول خدمات پرستاری

4-مسئول بهبود کیفیت

5-معون درمان یا آموزشی

6-رابط ارزشیابی

7-تعدادی از رئسای بخشها ی اصلی بیمارستان با نطر رئیس بیمارستان

8-نماینده انجمن اسلامی یا نماینده فرهنگی بیمارستان

دبیر کمیته :پزشک یا فرد آشنا به امور

توالی برگزاری کمیته : هر ماه