امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
کمیته مرگ و میر و عوراض آسیب شناسی کنسوج

کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی

اعضای کمیته:

1-رئیس بیمارستان

2-متخصص آسیب شاسی

3-مدیر خدمات پرستاری

4-مسئول واحد بهبود کیفیت

5-معاون درمان یا آموزشی

6-جراح عمومی ویا متخصص داخلی بیمارستان

7-سرپرست بخش آزمایشگاه بالینی

8- یک نفر از پزشکان متخصص آشنا به امور پزشکی قانونی

دبیر کمیته : یک نفر ازپزشکان یا کادر پیراپزشکی

توالی برگزاری کمیته : هر ماه