امروز : جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩
کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا

کمیته بحران وبلایا : مدیریت خطر،حوادث وبلایا

اعضای کمیته:

1-رئیس بیمارستان

2-مدیر بیمارستان

3-مدیر خدمات پرستاری

4-مسئول واحد بهبود کیفیت

5-معاون درمان یا آموزشی

6-رابط ارزشیابی

7-حراست

8-تعدادی از روئسای بخش های مختلف با نظر رئیس بیمارستان

دبیر کمیته : کادر پیراپزشکی آشنا به امور

توالی برگزاری کمیته : هر ماه