امروز : جمعه ١١ فروردين ١٣٩٦
صفحه اصلي > معرفی > اعتبار بخشی و بهبود کیفیت > کمیته های بیمارستانی > کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر 

کمیته ترویج تغذیه باشیرمادر

اعضای کمیته:

1-رئیس بیمارستان

2-مدیر بیمارستان

3-کارشناس تغذیه

4-مسئول واحد بهبود کیفیت

5-معاون درمان یا آموزشی

6-مسئول بخش زنان ونوزادان

7-رابط ارزشیابی

8- یک نفر از پزشکان متخصص زنان ونوزادان بیمارستان

دبیر کمیته :کارشناس در امور زنان یا نوزادان

توالی برگزاری کمیته : هر ماه