امروز : پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩
کمیته پایش و سنجش کیفیت

کمیته بهبود کیفیت : (کمیته پایش وسنجش کیفیت )

اعضای کمیته:

1-رئیس بیمارستان

2-مدیر بیمارستان

3-مسئول خدمات پرستاری

4-مسئول بهبود کیفیت

5-معون درمان یا آموزشی

6-رابط ارزشیابی

7-سوپروایزر آموزشی

8-تعدادی از روئسای بخش اصلی بیمارستان با نظر رئیس بیمارستان

دبیر کمیته :مسئول بهداشت محیط

توالی برگزاری کمیته : هردو ماه یک بار