امروز : دوشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٨
معاونت آموزشی

نام : دکتر سجاد

نام خانوادگی : حسن زاده

سمت : ریاست معاونت آموزشی

تحصیلات : متخصص داخلی

شماره تماس : 33228982

نام ارگان : بیمارستان آموزشی درمانی امام سجاد(ع)