امروز : پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩
بهداشت محیط

مسئول بهداشت محیط : حمید حکمت منش

شرح وظایف :

1.جمع آوري، تنظيم ، طبقه بندي ،تجزيه و تحليل اطلاعات و آمار مورد نياز بهداشت محيط قسمتهاي مختلف بيمارستان
2.شناسایی، دسته بندي و تعيين معيارهاو اولويتهاي بهداشت محيط بيمارستان
3.اجراء ، پيگيري، نظارت و اعمال مفاد آئين نامه ها و ضوابط دستورالعملها - بخشنامه ها
4.تشكيل وشركت در جلسات و كميته هاي تخصصي بهداشت محيط و كنترل عفونتهاي بيمارستان و 5.پيگيري مصوبات در حيطه وظايف
6.بازديد و نظارت مستمر روزانه برابر مقررات از اتاق عمل، بخشهای تاسیسات، آب، فاضلاب، 7.آشپزخانه، انبار،  سردخانه مواد غذايي...
8.بازديد و نظارت مستمر بر مركزسترون سازي سرويسهاي بهداشتي - رختشويخانه
9.نظارت و كنترل بر تفكيك . جمع آوري . حمل و دفع مواد زائد بيمارستان  
10.نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر گندزادايي و شستشوي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط
11.كلرسنجی آب . نمونه برداري بمنظور كنترل آلودگي از قسمتهاي مختلف بيمارستان
12.پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قستمهاي ذيربط
13.نظارت بر شرايط بهداشت حرفه اي و ايمني كليه قسمتهاي بيمارستان
14.برنامه ريزي و نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان
15.برنامه ريزي در جهت مبارزه با حشرات و جوندگان
16.برنامه ريزي، نظارت، پيگيري گند زاديي، سم پاشي قستمهاي مختلف بيمارستان با در نظر گرفتن شرايط بهداشتي و زیست محيطي
17.نظارت بر امر سلامت شخصی كاركنان ازطریق  اخذ كارت بهداشتي آشپزخانه - آبدارخانه - رختشوخانه
18.پيگيري انجام آزمايشات و معاينات كاركنان خصوصاً کارکنان در معرص عوامل زيان‌آور
19.تهيه گزارش مشكلات بهداشت محيطي به مسئولين ذيربط بيمارستان و انعكاس از طريق مسئولين به  مراجع مربوط
20.نظارت و كنترل و پيگيري مسائل بهداشت محيط محدوده اطراف بيمارستان با هماهنگی مركز بهداشت
21.ثبت فعاليتها و تنظيم گزارش و ارسال به مسئولين ذيربط
22.نمونه برداري و انجام كشتهاي ادواري ازتجهيزات بيمارستان خصوصا تجهیزاتی که با بیماران سروکاردارد.
23.برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت براي كاركنان - بيماران - مراجعين
24.انجام سایر امور محوله طبق نظر مقام مافوق