امروز : جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩
ریاست مالی

 ریاست امورمالی بیمارستان امام سجاد(ع) 
قاسم نجات الهی

واحدهای مالی  :
 درآمدواقتصادودرمان،حقوقودستمزد،امین واموال ،بایگانی مالی

شرح وظایف:

1 . کسب خط مشی و دستور العمل های لازم از ذیحسابی واداره
     کل امور مالی وسازمان.
2.
  جمع آوری، نگهداری، مطالعه واجرا دقیق قوانین وبخشنامه ها
     ودستورالعمل های مالی.
3. ابلاغ قوانین و بخشنامه ها ودستورالعملهای مالی به مسئولین
    تحت نظارت خود.
4. راهنمائی و کنترل افراد تحت نظارت وتقسیم کار بین آنها.
5. همکاری در تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی واحد با رعایت
     دستورالعملهای مربوطه.
6. پرداخت مخارج واحد در حدود اعتبارات مصوب بودجه
    ابلاغی در برنامه ومواد.
7. انجام هر پرداخت با رعایت قانون محاسبات عمومی،آئیننامه
    معاملات دولتی ودستورالعملها وبخشنامه های مربوط به امضاء
     اسناد آن.
8. مراقبت در نگهداری حساب ها وتنظیم دفاتر مالی
 بر اساس سیستم
    مترادف حسابداری بارعایت دستورالعملها وظوابط مربوطه.
9. اطمینان از موازنه حسابها و امضاء تراز ماهیانه حساب ها وسایر
 
    گزارش های مالی بمنظور تائید آنها.
10. ارسال تراز عملیاتی ماهیانه حسابها(تائید شده توسط ذیحساب و
      اداره کل امور مالی با اداره بودجه سازمان بمظوراخذ تخصیص اعتبار ماه بعد).
11. تحویل اسناد هزینه ها وتراز ماهیانه حسابها وسایرگزارشات مالی
      به ذیحسابی واداره کل امور مالی سازمان ورفع نقص از اسناد و صورتحساب
      های واخواهی شده.
12. مراقبت در وصول درآمد ها برابر مقررات قانونی ودستورالعملهای
      سازمان وانتقال درآمد های وصولی قابل انتقالبه حسابهای مربوطه در خزانه.
13. مراقبت در تسویه حساب بدهکاران(تنخواه گردانها،بدهکاران
      اشخاص وپیش پرداختها و غیره)واریز بموقع کسورات قانونی به حسابهای مربوطه.
14. نظارت و مرقبت در نگه داری اسناد ومدارک مالی مربوطه.
15. نظارت بر نگهداری حساب اموال و ورود وخروج اموال واحد.
 .16تهیه وتنظیم صورت مجلس تحویل وتحول در موقع تغییر سمت 
     با رعایت مقررات مربوطه جهت ارائه به ذیحسابی واداره کل امور مال سازمان.
17. پیشنهادانتصاب وانتقال کارکنان تحت نظریه ومدیر بیمارستان بمنظور
     اتخاذ تصمیم نهایی همچنین تصمیم گیری در مورد مرخصیها،مأموریت ها  و ... کارکنان مذکور.
18. تهیه صورتهای مالی در پایان هر سال مالی

19. انجام سایر امور،از طرف رئیس مربوطه در حدود وظایف اداری ارجاع میگردد.