امروز : شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩
امین اموال

امین اموال بیمارستان امام سجاد(ع)

پرسنل امین اموال :  مهدی توانه

شرح وظایف :

ارسال صورتحسابهای رسیده و فرستاده به مدیرت مالی دانشگاه
 جهت ارسال به وزارت دارایی و امور اقتصادی

انتصاب امین اموال جهت وزارت متبوع و ساختمانهای تابعه

رسیدگی به صورتحسابهای امناء اموال جهت ارسال به وزارت دارایی و
امور اقتصادی بر امور انبار گردانی

نظارت -نظارت به تحویل و تحول اموال منقول و غیر منقول دولتی

-نگهداری اسناد ومدارک مربوط به املاک و خودروها

اعلام وصول از کلیه دانشگاهها وواحدهای تابعه مبنی بر وصول اموال تحویلی

-نگهداری و انتقال اموال اسقاط تا تعیین تکلیف نهایی

-نگهدری صورتهای رسیده و فرستاده امنا اموال واحدهای تابعه

-پلمپ دفاتر انبار و اموال امنا ء اموال

-تهیه برچسب جهت کلیه اموال وزارتخانه

-صورت برداری از اموال اطاقها هر شش ماه یکبار

-نظارت برتحویل وتحول ساختمانهای تابعه

-ارائه آمار به واحدهای نظارتی اعم از وزارت دارایی بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات و غیره

-ورود اطلاعات و آمار کلیه اموال اعم از میز صندلی کامپیوتر موبایل نت بوک املاک و خودرو در سیستم کامپیوتر

-تهیه نرم افزار اطلاعات اموال جهت واحدهای تابعه

-رسیدگی به اموال که سرقت گردیده تا تعین تکلیف نهایی

-رسیدگی به تحویل و تحول امنا اموال

-تحویل و تحول اموال بین کارمندان استفاده کننده

-فروش و انتقال اموال اسقاط و مازاد به وزارتخانه های دیگر

-ایجاد وحدت و هماهنکی در مورد اجرای قوانین و مقررات حاکم براموال دولتی جهت امناء اموال

-راهنمایی و رفع اشکال هایی که برای امنا اموال در زمینه اجرایی قوانین و مقررات مربوط
به اموال دولتی به وجود آید

-بررسی نیازهای آموزشی جهت امناء اموال

-اعزام مامور به منظور رسیدگی به موجودی و حسابها اموال و نحوه مقررات مربوط در مواقع لزوم و
 همچنین بر چسب درخواست واحدهای دیگر

-تلاش و پیگیری جهت مستند سازی املاک مربوط به وزارت متبوع

-نگهداری و حساب اموال امانی از سایر وزارتخانه

-نگهداری حساب اموال که طبق قانون و مقررات هزینه آنها به حساب پیمانکار منظور شود

-نظارت بر نصب علائم مخصوص و برچسب ای شماره دار بر روی هر یک از اموال

-نظارت بر تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی

-نظارت بر پروانه های خروجی اموال

-نظارت و صورت برداری از اموال زائد و اسقاط و جمع آوری آن

-بررسی و نظارت بر حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول

-بررسی و نظارت بر حساب اموال منقول مسروقه و از بین رفته

-نظارت بر اموال واحدهاو تهیه سیاهه هر اطاق و نصب آن درهر اطاق

-حفظ و حراست از بیت المال

-نظارت بر تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی

-نظارت برپروانه های خروجی اموال

-نظارت و صورت برداری از اموال زائد و اسقاط و جمع آوری آن