امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
ریاست امور اداری

ریاست امور اداری  بیمارستان امام سجاد (ع)

مسئول امور اداری : دکتر بیژن علی پور

شرح وظایف :

نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي  صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها

سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي

تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن

صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط

نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه

شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

انجام مطالعات لازم در موار د ي از قبيل تشكيلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به واحد

تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پستهاي سازماني كاركنان بيمارستان و پيشنهاد آن به واحد تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت

و برنامه ريزي كشور جهت تائيد آن  انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان متبوع با همكاري واحدکارگزینی

تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه

برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف واحدهاي تحت سرپرستي

اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر

پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق

نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان

نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان جهت صدور حكم حقوقي مربوطه

همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي

نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه

نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد

نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان

انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق