امروز : جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩
دبیرخانه

متصدری امور دفتری ودبیرخانه

پرسنل دبیرخانه : خانم براتی

شرح وظایف :

ثبت مشخصات و جريان نامه هاي وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوطه

 تفكيك و توزيع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام كننده و پيگيري آنها

 تهيه و تنظيم گزارشات مورد نياز جهت ارائه به مقام مافوق

 دريافت و اعلام وصول نامه هايي كه از ادارات و ساير واحدها به مركز ارسال ميگردد

 پيگيري انجام امور مربوط به صدور مكاتبات پزشك قانوني و ساير ارگانها با هماهنگي واحد پذيرش و مدارك پزشكی بيمارستان و مسئولين مربوطه

 انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق