امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
بایگانی اداری

بایگانی اداری بیمارستان امام سجاد(ع)

پرسنل بایگانی :  خانم دخدار

حفظ و نگهداري نامه ها، اوراق، اسناد و مدارك و پرونده هاي محرمانه مطابق مقررات و اصول بايگاني و تهيه فهرست مربوط بر اساس

روش تعيين شده

پيوست كردن پرونده ها يا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

تحويل پرونده هاي مخدومه به بايگاني راكد با اجازه مقام مافوق

صورت برداري- طبقه بندي- كد گذاري و بايگاني پرونده ها طبق دستور العمل هاي مربوط و احتياجات سازمان متبوع

تشكيل پرونده جديد جهت پرسنل جديد الورود

پيگيري امور مربوط به بايگاني مرخصي هاي، استعلاجي ها و گواهي آموزشي كاركنان و همچنين همكاري در امر تهيه وضعيت

مرخصي ساليانه پرسنلي

اعلام وصول پرونده هاي پرسنلي كه از ساير واحدها به مركز ارسال ميگردد

بايگاني ارزشيابي ساليانه كاركنان در پرونده هاي مربوط

تهيه گزارشات مورد لزوم جهت ارائه به مقام ما فوق

برگ شماري و لاك و مهر نمودن پرونده هايي كه به ساير واحدهاي تابعه دانشگاه ارسال ميگردد و پيگيري وصول پرونده

پاسخگويي به مكالمات تلفني و مراجعين به صورت حضوري در مورد رفع مشكلات اداري كاركنان

انجام ساير امور محوله طبق نظر مافوق