امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
اورژانس اطفال

اورژانس اطفال

 

رئيس بخش: آقاي دكتر پيمان اعتمادفرفوق تخصص خون وانكولوژي كودكان

مسئول بخش: خانم زینب محمدحسینی كارشناس پرستاري

تلفن تماس:07422330163 داخلي (2070)

خدمات اورژانس اطفال:

ويزيت كودكان بيمارباشرايط سني 29روزالي 14 سال توسط دستياران وپزشكان متخصص اطفال

ترياژواولويت بندي درپذيرش بيماران ورسيدگي سريع وبه موقع به بيماران به ترتيب اولويت

انجام اقدامات اوليه واورژانسي مانند احياتوسط تيم درماني اورژانس اعم ازپرستاروپزشك

بستري وتشكيل پرونده جهت كليه موارد بستري وانجام مشاوره هاي فوق تخصصي اطفال دركليه ساعات شبانه روز

انجام كليه ازمايشات وتزريق داروهاي پرخطر وخون وفراورده هاي ان تحت نظارت پرستاروپزشك

انجام پروسيجرهاي تهاجمي توسط پزشك متخصص (ازقبيل بيوپسي مغزاستخوان-LP)وكاتترگذاري_گرفتن نمونه مستقيم ادرارازمثانه-سوند معده-ECG(توسط كارشناس پرستار)

پذيرش كليه بيماران داخلي اطفال ازشهرستانهاي مجاور-بيمارستانها ومراكز بهداشتي

 

هنگام مراجعه جهت بستري رعايت نكات زير الزامي است:

1.      درصورت ارجاع ازمراكز بهداشتي همراه داشتن نامه ارجاع يا نامه از مطب پزشكان جهت بستري وبه همراه داشتن سونوگرافي ياازمايشات درصورت انجام انها .

2.      همراه داشتن دفترچه بيمه كودك ودفترچه  بيمه مادرجهت كودكان زير 2سال .

3.      اگركودك سابقه بيماري ازقبل دارد مدارك مربوط  به بيماري راهمراه خود داشته باشند.

4.      حضوريكي ازوالدين كودك درهنگام بستري .

5.      اگركودك تحت نظرپزشك خاصي مي باشدنامه جهت بستري به همراه داشته باشد .

6.      ازاوردن كودكان سالم به محيط بيمارستان وبخش خودداري كنند.