امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
آزمایشگاه

بسمه تعالی

ازمایشگاه بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج

مسئول فنی:  دکتر زینب عبدی پور

دکتر رامین جانثار

مسئول آزمایشگاه (سوپروایزر) :

شاهین محمدی کارشناس ارشد خون شناسی

تعداد پرسنل شاغل :

1-   پاتولوژیست 2 نفر

2-   کارشناسی ارشد 2 نفر

3-   کارشناس ازمایشگاه 20 نفر

4-    کاردان ازمایشگاه 5 نفر

5-   منشی بخش 5 نفر

6-   پرسنل خدماتی 1 نفر

بخش های فعال آزمایشگاه شامل:

1-   بیوشیمی

2-   خون شناسی

3-   انعقاد

4-   بانک خون

5-   انگل شناسی

6-   آنالیز ادرار

7-   میگروب شناسی

8-   هورمون شناسی

9-   سرولوژی و ایمونولوزی

10-          کنترل کیفی

 

 

 

 آزمایشگاه های طرف قرارداد:

 

دنا

شهید اشرفی

شهید شفیعی

مرجع سلامت

شهید بهشتی

یزدان پناه

 

تجهیزات موجود

بخش بیوشیمی

1-    اتوآنالایزر 3 عدد

2-    آنالایزر

3-    سانترفیوژ 1 عدد

4-    دستگاه گازهای خونی 1 عدد

5-    یخچال 2 عدد

بخش هماتولوژی

1-   میکسر

2-    آنالایزر هماتولوژی 2 عدد

3-    میکروسکوپ 1 عدد

4-    کانتر هماتولوژی 1 عدد

5-    ESR ریدر 1 عدد

6-    بن ماری 1 عدد

بانک خون

1-    سانترفیوژ 1 عدد

2-    بن ماری 1 عدد

3-    شیکر 1 عدد

4-    میکروسکوپ 1 عدد

5-    یخچال 2 عدد

6-    فریزر 1 عدد

سرولوژی

1-    روتاتور

آنالیز ادرار

1-    میکروسکوپ 1 عدد

2-    سانترفیوژ 1 عدد

3-    رفرکتومتر 1 عدد

میکروب شناسی

1-    هود 1 عدد

2-    جار 1 عدد

3-    انکوباتور 3 عدد

4-    اتوکلاو 1 عدد

5-    میکروسکوپ 1 عدد

6-    سانترفیوژ 1 عدد

7-    میکروسکوپ 1 عدد

8-    یخچال 1 عدد

9-    ترازو 1 عدد

     هورمون شناسی

1-    دستگاه الایزا اتومات 1 عدد

2-    دستگاه الایزا نیمه اتومات 1 عدد

3-    یخچال 1 عدد

 

الزامات ایمنی

1-   دوش اضطراری

2-   چشم شوی

3-   کپسول اتش نشانی

4-   جعبه کمک های اولیه

5-   سفتی باکس

6-   فضای مناسب طبق استاندارد

7-   مسئول مستقل مربوطه

ثبت موارد مخاطره آمیز

 

 

 

آزمایش های قابل انجام دربخش بیوشیمی :

بیوشیمی

FBS

BUN

Cr

Na

K

LFT

TG

Chol

LDL

HDL

LDH

TIBC

Iron

C3

C4

Ca

Mg

Ph

T.Pro

CPKMB

CPK Total

HbA1C

Amylase

Lipase

Uric Acid

ABG

VBG

Troponin

Urine 24 cr/pro/vol

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایش های قابل انجام دربخش هماتولوژی و انعقاد:

هماتولوژی

CBC

CBC Diff

Hb

Platlet

HCT

ESR

PT

PTT

Fibrinogen

    

آزمایش های قابل انجام دربخش میکروب شناسی:

میکروب شناسی

Urine Culture

Blood Culture

wound Culture

CSF Culture

Tap Culture

Gram stain

کشت ترشحات

کشت مایعات

کشت مدفوع

 

آزمایش های قابل انجام دربخش سرولوژی:

 

سرولوژی

CRP

RF

Wright

Widal

2ME

D-Dimer

FDP

ASO

HIV

HBs Ag

HBs Ab

HCV

HBC

HBe Ag

HBe Ab

CEA

AFP

H.pylori

VDRL

BHCG Rapid

 

 

 

آزمایش های قابل انجام دربخش بانک خون:

بانک خون

Blood Group

Cross match

Direct Coombs

indirect Coombs

 

 

 

آزمایش های قابل انجام دربخش انگل شناسی:

Stool exam

Stool OB

Stool OP

 

 

 

آزمایش های قابل انجام دربخش انالیز ادرار:

 

Urine Analysis

Urine Protein

Urine keton

 

 

 

آزمایش های قابل انجام دربخش هورمون شناسی:

 

هورمون شناسی

TSH

T3

T4

Ferritin

Vit D

PTH

Vit B12

Folate

HBs Ab

PSA

BHCG Titr

Ca 125

Ca 19-9

Digoxin level

ANA

Anti DsDNA

Anti CCP

Cortizol

CMV IgM

CMV IgG