امروز : پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩
رادیولوژی

رادیولوژی:

تعداد پرسنل: 9نفر                                              رئیس بخش: آقای کتر علیرضا ملک پور

 

بخش رادیولوژی بیمارستان امام سجاد بصورت شبانه روزی هم برای بیماران بستری و هم سرپایی ارائه خدمات انجام می دهد. این واحد دارای دو دستگاه تصویربرداری ثابت و سه دستگاه تصویربرداری پرتابل جهت بیمارانی که قابل انتقال به واحد رادیولوژی نمی باشند مستقر در بخش های NICU, ICUو CICU می باشد.

گرافی های تصویر برداری به دو صورت ساده و رنگی هستند که کلیه گرافی های ساده در این مرکز قابل انجام می باشند. همچنین لازم به ذکر است این واحد پاراکلینیک طرف قرار داد کلیه بیمه ها می باشد.