امروز : شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
سونوگرافی

سونوگرافی:

پزشکان زیر تحت مدیریت آقای دکتر ملک پور با این واحد همکاری میکنند.

1-      دکتر علیرضا ملک پور

2-      دکتر فریبرز صداقت

3-      دکتر سید ساعد حسینی

4-      دکتر محسن آگاه

5-      دکتر ابراهیم تنورساز

 

ارائه خدمت در این واحد فقط جهت بیماران بستری می باشد. این واحد در شیفت صبح فعالیت می کند ولی در صورتی که بیماری در شیفت های عصر و شب بصورت اورژانسی نیاز به سونوگرافی داشته باشد از طریق سوپروایزر، پزشک آنکال فراخوانده می شود.