امروز : پنج شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٩
اندوسکوپی

بخش اندوسکوپی بزرگسال واطفال

رئیس بخش : دکترآقایی

مسئول بخش : فاطمه موسوی

کمک بهیار: شرمت الله عبادی

مسئول فنی بخش :دکتر موسوی

پزشکان بخش :

دکتر غفاری   فوق تخصص گوارش وکبد

دکتر آقایی      فوق تخصص گوارش وکبد

دکتر نیلی       فوق تخصص گوارش وکبد

دکترموسوی      فوق تخصص گوارش وکبد

دکتر کشتکار    فوق تخصص اطفال

شرح وظايف عمومي :

-1 جلب اعتماد و اطمينان مددجو و برقراري ارتباط حرفه اي موثر و پاسخ صحيح به سؤالات، درخواستها و مشكلات با دادن اختيار به وي

-2 بررسي و شناخت و كسب اطلاعات از وضعيت سلامت مددجو و ثبت در پرونده و در صورت تغيير در وضعيت عمومي بيمار اطلاع به پزشك

٣- تعيين و ثبت مشكلات و نيازهاي بهداشتي مددجو

۴- تشخيص پرستاري مبتني بر دانش،مهارت، پژوهش، برنامه ريزي اقدامات مراقبتي بر اساس اهداف و اولويتها و ثبت آن در پرونده

۵- مشاركت و همكاري در انجام آزمايشات كلينيكي و پاراكلينيكي

۶- انجام اقدامات مراقبتي بر اساس استانداردهاي حرفه پرستاري و ثبت و پيگيري آن، با توجه به تأمين نيازهاي جسمي، رواني، اجتماعي ومعنوي مددجو

٧- ارزشيابي نتايج خدمات ارائه شده به مددجو در صورت لزوم بررسي و برنامه ريزي مجدد به منظور ارائه مراقبتها

٨- بكار گيري روشهاي تصميم گيري و حل مشكل به كمك ساير اعضاي تيم در موقعيتهاي خاص و بحراني و حوادث غير مترقبه

٩- اقدامات مناسب در جهت تأمين ايمني و پيشگيري از حوادث احتمالي

-10 بررسي نيازهاي آموزشي، تعيين سطح انگيزش فراگير، توسعه برنامه هاي آموزشي، اجراي آموزش و ارزيابي يادگيري در مددجو،خانواده وجامعه به منظور تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي

-11 راهنمايي و مشاوره با مددجو، در صورت لزوم ارجاع به ساير منابع تخصصي، حمايت اجتماعي

-12 مشاركت با مراكز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري جهت پيگيري اقدامات مراقبتي در منزل

-13 انجام و نظارت مستمر بر اقدامات ضروري به منظور پيشگيري از عفونتها از آموزش تا پژوهش

-14 همكاري با گروه بهداشتي جهت رفع مشكلات محيطي،حفاظتي و خدماتي با استفاده از همكاري و همياري و مشاركت جامعه و پيگيري آنها

-15 مشاركت و همكاري در برنامه هاي آموزشي، پژوهشي

-16 مشاركت در ارائه خط مشي هاي مراقبتي و بهداشتي و توانبخشي در جهت بهبود مداوم كيفيت خدمات

-17 نظارت و كنترل بر مراقبت از جسد طبق موازين شرعی

18-آشنایی کامل به اصول CPR (احیاء) با مشارکت در دوره های آموزش مربوطه

19-آموزش لازم جهت آمادگي جسمي و روحي براي انجام آزمايشهاي تشخيصي خاص

را به صورت كامل گذرانده باشد

20 انجام اينتوباسيون طبق دستور پزشك و موارد ضروري توسط پرستاري كه دوره اينتوباسيون وCPR را بصورت کامل گذرانده باشد.