امروز : سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
داروخانه

داروخانه بیمارستان امام سجاد(ع)

پزشکان داروساز :

1-    دکتر علی عسکرپور

2-    دکتر نرگس ثناگویی

3-    دکتر رضوان عسکری

مسئول داروخانه : آرزو پیمان

تعدادپرسنل : 11 نفر

 

شرح وظایف دکتر داروساز در بیمارستان:

1.  اجرای مصوبات و شرکت در جلسه کمیته دارو و درمان و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان.

2.  هماهنگی با امور مالی بیمارستان، مدیریت و برنامه ریزی جهت کنترل گردش کالا و مالی اقلام بخش خدمات دارویی.

3.  هماهنگی با مدیریت و امور مالی بیمارستان و برنامه ریزی جهت بودجه بندی مناسب و استفاده بهینه از منابع.

4.  مدیریت و نظارت بر عملکرد روزمره کارکنان بخش خدمات دارویی بیمارستان.

5.  ارائه گزارشات دوره ای از بهره وری بخش خدمات دارویی به مدیریت بیمارستان.

6.  برنامه ریزی سازماندهی و هدایت سیاست ها و دستورالعمل های اجرایی بخش خدمات دارویی بیمارستان.

7.  برنامه ریزی و مدیریت جهت تأمین مقادیر کافی و به موقع از دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان. 

8.  نظارت بر رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای کلیه کارکنان تحت امر.

9. تدوین دستورالعمل روشن و نظارت بر اجرای صحیح آن در نگهداری، توزیع و مصرف و حفظ مستندات داروهای مخدر و گران قیمت.

10.  برنامه ریزی، مدیریت نظارت بر ایجاد و نگهداری منظم پرونده دارویی بیماران بستری و بایگانی اسناد و مدارک مالی بخش خدمات دارویی.

11.  ارتباط مستمر متقابل با حوزه نظارتی قانونی (معاونت/مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی متبوع) جهت اجرای دستورالعمل ها و رعایت استانداردهای ابلاغی و ارائه پیشنهادات مرتبط.

12.  تهیه و تدوین آموزش های دارویی و دوره ای سالیانه و با همکاری سوپروایزرآموزشی بیمارستان در اجرای این برنامه ها جهت کادر درمانی بیمارستان.

13.  همکاری لازم جهت اجرای برنامه های پژوهشی مرتبط با سایر دست اندرکاران و حوزه تعالی .

14.     پیگیری مستمر و ارتباط کارشناسی با تیم اتوماسیون HIS بیمارستان جهت به روز رسانی نرم افزارهای مورد استفاده در بخش خدمات دارویی و دسترسی به گزارشات مرتبط از سایر بخش ها.

15.  مدیریت و پیگیری فعال جهت تهیه فارماکوپه دارویی بیمارستان و به روز نمودن این فارماکوپه طی دوره های زمانی مشخص به تشخیص کمیته دارو و درمان بیمارستان و حوزه نظارتی.

16. فعال نمودن کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو با هماهنگی کمیته دارو و درمان زیر نظر دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو.

شرح وظایف مسئول فنی داروخانه

1. نظارت بر رعایت اصول علمی در نگهداری، توزیع، نسخه نویسی و نسخه پیچی و تحویل دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی در بیمارستان.

2. ارائه مشاوره های تخصصی به کادر درمانی پزشکان و مدیریت بیمارستان.

3.  بررسی و نظارت علمی بر پرونده های دارویی بیماران بستری به منظور رعایت اصول علمی در تجویز و مصرف منطقی دارو، ملزومات و تجهیزات مصرفی.

4. بازرسی های ادواری از انبارها، استوک بخش ها، ترالی های احیاء و سایر محل های نگهداری دارو به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول فنی و علمی.

5. ساخت داروهای ترکیبی.

6. آماده سازی فرآورده های تزریقی و ترکیب فرآورده های دارویی سفارش داده شده توسط بخش (مشروط به فراهم بودن امکانات لازم).

7.  آموزش، پژوهش و شرکت در برنامه های آموزشی و پژوهشی.

8. رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای در وظایف محوله.

9.  شرکت در جلسات کمیته دارو و درمان حسب لزوم با تشخیص رئیس بخش خدمات دارویی.

10. دریافت و ثبت گزارشات عوارض جانبی ناخواسته داروها (ADR) از کادر درمانی و انعکاس این موارد به واحد ADR معاونت متبوع.

11.  تکمیل فرم کنترل کیفیت محصولات حین مصرف.

12.  ارائه راهنمایی ها و دستورات دارویی لازم به بیماران به ویژه جهت نسخ سرپایی.

13. ارائه طرح ها، پیشنهادات و نظرات اصلاحی در بهینه سازی امور بخش خدمات دارویی.

14. تهیه فهرست اولیه فارماکوپه دارویی جهت طرح در کمیته دارو و درمان.

15.  تهیه نسخ و مستندات جهت طرح در زیر کمیته­های تجویز و مصرف منطقی دارو.

16. کنترل و نظارت بر شرایط و اصول فنی انبارداری دارویی.

17.  پیگیری اجرای قوانین، ضوابط و دستورالعمل های صادره از حوزه نظارتی

 شرح وظایف تکنسین داروخانه

1.      اعلام كمبودهاي دارويي و تجهيزات به مسئول مربوطه

2.      تحويل گرفتن دارو و تجهيزات پزشكي ارسالي از انبار و كنترل تاريخ انقضاء، تعداد آنها و درج تاريخ انقضاء به صورت

3.      مشخص بر روي دارو و طبق هبندي نمودن اولويت مصرف آنها

4.      نگهداري و رعايت اصول نگهداري داروها و تجهيزات مطابق با شرايط مندرج در بروشورهاي دارو و تجهيزات

5.      ثبت كليه دارو و تجهيزات از نظر تعداد و قيمت در كامپيوتر

6.      كمك در تهيه تركيبات دارويي به مسئول فني واحد مربوطه

7.      كنترل دوره اي داروهاي موجود در بخشها از نظر موجودي، تاريخ انقضاء، شرايط نگهداري و غيره

8.      تهيه و تحويل داروهاي مخدر به بخشها و انجام كنترلهاي مربوطه طبق شرايط و مقررات اعلام شده

9.      درج مبالغ ريالي دارو و تجهيزات مصرفي هر بيمار در روي پرونده بيماران از طريق كامپيوتر و انعكاس آن به حسابداري ترخيص

10. كنترل و اعمال دقت موردنياز جهت حفظ و نگهداري دارو و تجهيزات

11. تنظيم گزارش كارهاي جاري و ارائه به مافوق در صورت نياز

12. ثبت تغيير و تحول دارو و تجهيزات در دفاتر مربوطه

13. انجام نسخه پيچي مراجعين سرپايي بصورت روزانه

14. بسته بندي، آماده سازي نسخ و راهنمايي مراجعين به صندوق جهت پرداخت وجه

15. نوشتن دستورالعمل پزشك بر روي برچسب دارو

16. آموزش درخصوص نحوه مصرف و عواض دارويي به مراجعين سرپايي

17. كنترل و چك پرونده بيماران هنگام ترخيص و ثبت و محاسبه دارو و تجهيزات و پرونده بيماران از طريق كامپيوتر

18. حضور فيزيكي فعال در داروخانه در هر سه نوبت كاري طبق برنامه تنظيمي

19. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق