امروز : سه شنبه ٠٩ خرداد ١٣٩٦

 

واحد توسعه تحقیقات بالینی و شورای پژوهشی –بیمارستان آموزشی :

تلاش جهت توسعه پژوهشهای کاربردی و گسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیتهای بالقوه بیمارستانها و اعضا هیئت علمی در بیمارستانهای آموزشی – درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شد. براین اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شورای پژوهشی بیمارستان با هدف ترغیب و توانمند سازی اعضای هیات علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستانهای آموزش تشکیل می شوند.

 

رییس شورای پژوهشی بیمارستان:   دکتر فرزاد وفایی متخصص اطفال

معاون پژوهشی بیمارستان : دکتر فرشاد فریدونی فوق تخصص گوارش بزرگسال

کارشناس مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان:   نوشین مبصر کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

اعضای شورای پژوهشی بیمارستان:   دکتر اوریاد معاون پژوهشی دانشگاه – دکتر فرزاد وفایی رییس بیمارستان –دکتر رضا چمن  ریاست دانشگاه

اپیدمیولوژیست :  دکتر مسلم صداقت طلب متخصص داخلی – دکتر علی کشتکاری فوق تخصص گوارش اطفال  – دکتر پروین غفاری فلوشیب  زنان