امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار

کمیته حفاطت فنی وبهداشت کار

اعضای کمیته:

1-رئیس بیمارستان

2-مدیر بیمارستان

3-مدیر خدمات پرستاری

4-مسئول واحد بهبود کیفیت

5-معاون درمان یا آموزشی

6-مسئول بهداشت حرفه ای

7-مسئول تاسیسات

8-کارشناس تجهیزات پزشکی

9-رابط ارزشیابی

دبیر کمیته :مسئول  بهداشت حرفه ای

توالی برگزاری کمیته : هر ماه