امروز : جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩
کمیته دارو و درمان وتغذیه

کمیته دارو ودرمان وتغذیه

اعضای کمیته:

1-رئیس بیمارستان

2-مدیر بیمارستان

3-مسئول خدمات پرستاری

4-مسئول بهبود کیفیت

5-معون درمان یا آموزشی

6-رابط ارزشیابی

7-کارشناس تغذیه

8-مسئول فنی داروخانه

9-کارشناس بهداشت محیط

10-کارشناس کنترل عفونت

11-سه پزشک متخصص بیمارستان

دبیر کمیته :پزشک یا فرد آشنا به امور

توالی برگزاری کمیته : هر ماه