امروز : شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
خدمات کتابخانه

کتابخانه بیمارستان امام سجاد(ع)

مسئول کتابخانه : خانم داوودی

کتابخانه در حوزه معاونت آموزشی بیمارستان ، به منظور اجرای سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی جهت تامین منابع علمی (فارسی ولاتین ) ودستیابی به اهداف کتابخانه که اطلاع رسانی وارائه خدمات اطلاعاتی آموزشی وپژوهشی به اعضاء هئیت علمی ، دانشجویان وپرسنل می باشد انجام وظیفه می نماید.

اهداف کتابخانه :

مرتفع ساختن کمبودهاونیازهای کتابخانه در حد امکان باتوجه به شرایط موجود، گردآوری وحفظ مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی تخصصی ، بکارگیری شیوه ای نوین اطلاع رسانی وفناوریهای پیشرفته اطلاعاتی جهت استفاده بهینه از منابع وامکانات موجود .

نیازسنجی ونظرسنجی مراجعه کنندگان کتابخانه وبررسی نیازهای علمی جدید واقدام جهت تهیه آنها در حد امکان .

کتابخانه جهت رفاه حال مراجعین در شیفت صبح فعال بوده واز ساعت 7:30 صبح آماده ارائه خدمات به مراجعین می باشد .

بخش پایگاه عرضه اطلاعات علمی کتابخانه این مرکز به منظور انجام امور پژوهشی وتحقیقات جهت استفاده محققان ، اساتید ودانشجویان ارائه خدمت می نماید .

باتوجه به اهمیت اشاعه اطلاعات در قرن حاضر این بخش از مهمترین بخشهای کتابخانه محسوب می شود .