امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
مدیرداخلی بیمارستان

مدیریت داخلی بیمارستان امام سجاد(ع)

شرح وظایف :

 • هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی .
 • هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال، اموال مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه.
 • برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع .
 • ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر واجرای نظام  تشویقی و تنبیه
 • نظارت بر حسن اجرای خط مشی مرکز  و هدایت واحدهای مختلف مرکز در راستای اهداف مصوب .
 • نیاز سنجی مرکز به لوازم پشتیبانی، خدماتی، بهداشتی ( مثل : داروها ،مواد غذائی و بهداشتی)
 • پیگیری امور رفاهی کارکنان  و ساماندهی ورود و خروج ایشان و نظارت بر حسن اجرای امر .
 • تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی لازم به ایشان .
 • شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه
 • رسیدگی به شکایات احتمالی دریافتی از ارباب رجوع و بازدید از بخشهای مختلف مرکز .
 • ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی .
 • هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه .
 • تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با  استانداردهای مصوب اعلامی .
 • کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس مرکز .
 • نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت در مرکز .
 • پیگیری مطالبات پرسنل از قبیل حقوق ، اضافه کار و کارانه.
 • ارزشیابی ادواری نیروهای تحت پوشش .
 • نظارت بر هزینه اعتبارات دریافتی .
 •  ایجاد سهولت در پذیرش بیماران.