امروز : جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩
راهنمای روند و چرخه پذیرش طرحهای تحقیقاتی

فرآیند ثبت پروپوزال در سیستم اطلاعات پژوهشی(پژوهان)مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام سجاد یاسوج

1-ورود به سایت  مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام سجاد http://Emamsajad.yums.ac.ir  

2- در قسمت منوی اصلی ورود به فرم ها  

3-دانلود فرم   wordپره پروپوزال و تکمیل آن وسپس پرینت فرم تکمیل شده توسط پژوهشگر

4- پره پروپوزال توسط پژوهشگر خدمت معاونت پژوهشی بخش ارائه شود ودریافت نظریه معاونت پژوهشی بخش :

 (موافقت می شود- مهر- امضا)

5- مراجعه حضوری پژوهشگر به مرکز جهت بررسی پره پروپوزال توسط کارشناس مسئول طرح های مرکزتوسعه

(خانم نوشین مبصر) از نظر بررسی عدم مشابهت با طرح های در دست اقدام

6- تعیین و گرفتن وقت مشاوره حضوری از اساتید مشاورمتدولوژی مرکز(آقای دکتر علی موسوی زاده - خانم دکتر لیلا منظوری)

7-انجام اصلاحات پیشنهادی اساتید مشاور متدولوژی در پره پروپوزال توسط پژوهشگر و تایید پره پروپوزال توسط متدولوژیست مربوطه

8-تایید پره پروپوزال توسط رئیس مرکز

9- تکمیل پروپوزال طرح توسط پژوهشگر و مشاوره پژوهشگر با متدولوژیست مربوطه

 

10- پس از تایید متدولوژیست مربوطه، ثبت کامل پروپوزال توسط پژوهشگر ارسال به کارشناس مسئول طرح های مرکزتوسعه(خانم نوشین مبصر)

11- ارسال پروپوزال توسط کارشناس مسئول طرح های مرکزتوسعه به متدولوژیست مربوطه(پیام داخلی) و دریافت تاییدیه پروپوزال از ایشان

12- ارسال پروپوزال توسط کارشناس مسئول طرح های مرکزتوسعه به دو داور( تعیین شده توسط معاونت پژوهشی بخش/رئیس مرکز) و دریافت تاییدیه پروپوزال از ایشان  

13- ارسال پروپوزال توسط کارشناس مسئول طرح های مرکزتوسعه به کمیته/شورای مرکز وتشکیل جلسه حضوری شورای پژوهشی و دریافت تاییدیه شورا

14- تصویب اولیه طرح دانشکده/مرکز

15- (الف) پروپوزال محدوده پنجاه ودو میلیون وپانصد هزار ریال ارسال طرح به کارشناس اخلاق دانشگاه/ و فرآیند دانشگاهی

15-(ب) پروپوزال محدوده بیشتر از چهل و پنج میلیون ریال ارسال طرح به راهبر دانشگاه/ و فرآیند دانشگاهی