امروز : سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
صورت جلسات پژوهشی

صورت جلسات پژوهشی بیمارستان

   دانلود : صورتجلسه_پزوهشی_11.pdf           حجم فایل 566 KB
   دانلود : صورتجلسه_شورای_پژوهشی_10.pdf           حجم فایل 591 KB
   دانلود : صورتجلسه_کمیته_توسعه_تحقیقات_بالینی_9.pdf           حجم فایل 688 KB
   دانلود : صورتجلسه_شورای_پژوهشی_8.pdf           حجم فایل 641 KB
   دانلود : صورتجلسه_7.pdf           حجم فایل 2246 KB
   دانلود : صورتجلسه_6.pdf           حجم فایل 746 KB
   دانلود : صورتجلسه_5.pdf           حجم فایل 881 KB
   دانلود : صورتجلسه4.pdf           حجم فایل 826 KB
   دانلود : صورتجلسه_3.pdf           حجم فایل 703 KB
   دانلود : صورتجلسه_2.pdf           حجم فایل 818 KB
   دانلود : صورت_جلسه_1.pdf           حجم فایل 826 KB