امروز : دوشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٨
صورت جلسات پژوهشی

صورت جلسات پژوهشی بیمارستان

   دانلود : صورتجلسه_7.pdf           حجم فایل 2246 KB
   دانلود : صورتجلسه_6.pdf           حجم فایل 746 KB
   دانلود : صورتجلسه_5.pdf           حجم فایل 881 KB
   دانلود : صورتجلسه4.pdf           حجم فایل 826 KB
   دانلود : صورتجلسه_3.pdf           حجم فایل 703 KB
   دانلود : صورتجلسه_2.pdf           حجم فایل 818 KB
   دانلود : صورت_جلسه_1.pdf           حجم فایل 826 KB