امروز : دوشنبه ٠٧ مهر ١٣٩٩
تعرفه های بیمارستان

تعرفه هتلینگ و حق العلاج

تعرفه

نوع خدمت

 

1/332/000

 

تخت معمولی

9/330/000

 

تخت نوزادان

30/900/000

 

CCU

6/180/000

NICU

 

2/424/000

 

CCU POST

6/180/000

ICU

 

2/664/000

یک تختی

 

1/998/000

 

دو تختی

2/664/000

 

ایزوله