امروز : جمعه ٢٤ مرداد ١٣٩٩
سایت های مفید

سایت های مفید غیرپزشکی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبریhttp://www.leader.ir
سایت ریاست جمهوریhttp://www.president.ir

دانشگاهای علوم پزشکی کشور
داننشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمدhttp://www.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شیرازhttp://www.sums.ac.ir
دانشکده علوم پزشکی فساhttp://www.fums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهرکردhttp://www.skums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی قزوینhttp://www.qums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی قمhttp://www.muq.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مشهدhttp://www.mums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی یزدhttp://www.ssu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی مازندرانhttp://www.mazums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گیلانhttp://www.gums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی گلستانhttp://www.golestangums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اراکhttp://www.arakmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اردبیلhttp://www.arums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارومیهhttp://www.umsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی اصفهانhttp://www.mui.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازhttp://www.ajums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زابلhttp://www.zbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بابلhttp://www.mubabol.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بندرعباسhttp://www.hums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بوشهرhttp://www.bpums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بیرجندhttp://www.bums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی تبریزhttp://www.tbzmed.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیhttp://www.nkums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ایران(تهران)http://www.iums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (تهران)http://www.bmsu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی (تهران)http://www.behzisty.ir
دانشگاه علوم پزشکی تهرانhttp://www.tums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (تهران)http://www.sbmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی شاهرودhttp://www.shmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی لرستانhttp://www.lums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زاهدانhttp://www.zdmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی زنجانhttp://www.zums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سبزوارhttp://www.medsab.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی سمنانhttp://www.sem-uns.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کاشانhttp://www.kaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمانhttp://www.kmu.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کردستانhttp://www.muk.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهhttp://www.kums.ac.ir

مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مراکز آمورشی درمانی الزهرا اصفهانhttp://alzahra.mui.ac.ir
مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغر http://nour.mui.ac.ir

مراکز آمورشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیمارستان نمازی شیرازhttp://namazi.sums.ac.ir
بیمارستان شهید فقیهی شیرازhttp://faghihi.sums.ac.ir
درمانگاه مطهری شیرازhttp://motahari.sums.ac.ir
بیمارستان شهید چمران شیرازhttp://chamran.sums.ac.ir

مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بیمارستان شهید بهشتی یاسوجhttp://beheshti.yums.ac.ir
بیمارستان امام خمینی دهدشت کهگیلویهhttp://emamkhomeini.yums.ac.ir
بیمارستان شهید رجایی گچساران http://rajaeeg.yums.ac.ir
بیمارستان شهید رجایی یاسوجhttp://rajaeey.yums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه وبویراحمدhttp://yums.ac.ir
آدرس pacs بیمارستان امام سجاد(ع)http://spacs.yums.ac.ir/medalweb