امروز : يکشنبه ٠٣ بهمن ١٤٠٠
NICU

بخش NICU

رئیس بخش : دکتر غلام رضا پارسا

سرپرستار بخش : زهرا ایمانی 

رابط آموزشی : صدیقه رخشائیان

تعدادپرسنل پرستاری : 27 نفر

خدماتی : 5 نفر

تعدادتخت فعال : 14 تخت

شرح وظایف :

علاوه بر وظایف عمومی وظایف تخصصی پرستار در بخش NICU با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآِیند پرستاری  و استاندارد های مراقبتی به شرح زیر می باشد:

1.      پذیرش و تحویل نوزاد و مدارک نوزاد

2.      ارزیابی کامل وضعیت نوزاد حفظ و مراقبت درست از راه هوایی ، تهویه

3.      ارزیابی

4.      مانیتورینگ های سیستم های حیاتی

5.      انجام مراقبت های لازم قبل ، حین و بعد از تزریق سورفکتانت

6.       بررسی آزمایشات از قبیل الکترولیت ها ، ABG و گزارش مورد ضروری به پزشک

7.      تنظیم و کنترل عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده جهت مددجو

8.      انجام فرآیند تغذیه مددجو از طریق N.G.T و T.P.N

9.       تنظیم و کنترل پارامترهای دستگاه ونتیلاتور با توجه به وضعیت تنفسی مددجو طبق تجویز پزشک

10.مانیتورینگ حرارتی و تنفسی

11.انجام اقدامات احیاء قلب و ریه و تنظیم و به کارگیری دستگاه D.C شوک در موارد ضروری

12.  انجام ساکشن ترشحات راه های هوایی POST-NASAL

13.  گرفتن نمونه خون شریانی و سایر ترشحات

14.  همراهی و نظارت پرستار (حمایت حیاتی نوزاد )حین انتقال جهت اعزام – مشاوره و امور پاراکلینیکی